واحد لجستیک

واحد لجستیک

حمل و نقل کالا ، ارسال به موقع و پیگیری رسیدن کالا به دست مشتری توسط پرسنل لجستیک به صورت روزانه انجام می گردد.

شماره های تماس جهت هماهنگی و ارسال محصول:

۷۱۵ – 0596- ۰۹۱۲
649- 0460 – ۰۹۱۲
۰۲۶۴-۵۳۳-۲۰۴۰
۰۲۶۴-۵۳۳-۳۰۴۰

بسته بندی ارسال پارچه