واحد بسته بندی

واحد بسته بندی محصول نهایی

دراین واحد با توجه به درجه بندی کیفی و درخواست مشتری با درج بارکد بر روی هر طاقه، محصول نهایی بسته بندی می گردد.

این واحد امکان بسته بندی متمایز برای هر مشتری را دارد. درج بارکد بر روی هر طاقه امکان ردیابی هر محصول را به تولید کننده و سفارش دهنده می دهد.

کلیه اطلاعات مورد نیازمشتری از قبیل تاریخ، وزن، رنگ، کد کنترل کیفی بر روی هر طاقه درج می گردد. هر طاقه قبل از بسته بندی توسط پرسنل کنترل کیفیت با دقت بررسی و تایید می گردد.

انبارداری